Departament d'Orientació Psicopedagògica

QUAN SORGEIX?

Els missioners Claretians van impulsar l’orientació psicològica fa més de cinquanta anys. Posteriorment es va crear el Departament d'orientació psicopedagògica en la dècada del 1970. Aquest servei incorporava personal laboral que formava part del claustre, i integrava aquest servei dins l'estructura del mateix centre.

QUINES PERSONES L’INTEGREN?
Actualment hi treballen tres persones a jornada parcial, dedicades a tasques d'orientació:

  • Etapa 3-7: Anna Ruhí
  • Etapa 8-11: Anna Ruhí
  • ESO i Batxillerat: Mercè Fitó

QUINS SÓN ELS SEUS OBJECTIUS?

El programa d'orientació està emmarcat pels eixos de l' ideari del col·legi, i el seu Projecte Educatiu . Concretament i entre d'altres coses, aquest ideari diu:

"La nostra escola promou en el seu Projecte Educatiu la formació integral dels alumnes d'acord amb una concepció cristiana de l'home, de la vida i del món, segons l'estil de Sant Antoni Ma Claret, i els prepara a participar activament en la transformació i millorament de la societat. És una escola al servei del poble. En la nostra escola procurem afavorir el creixement i la maduració dels alumnes en totes les seves dimensions. "

Destaquem els següents objectius:

  • Els ajudem a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, intel·lectuals i afectives.
  • Eduquem la seva dimensió social i promovem la inserció en el món de forma responsable i constructiva.
  • Fomentem el desenvolupament de la dimensió ètica i transcendent de la persona.
  • Professem un profund respecte a la persona.

En un altre apartat afegeix:

" Aquests model d'educació cristiana exigeix que l'escola sigui una autèntica Comunitat Educativa. El conjunt d'estaments i persones que la formem ens integrem harmònicament a través d'una participació efectiva i d'una acció educativa coherent."

Respecte a l'Orientació assenyala:

" L'educació que desitgem oferir a les famílies i als alumnes requereix una aportació coordinada per part de tots. Només així aconseguiríem que la nostra acció assoleixi els seus objectius. Per això:
* Orientem els alumnes en el seu treball formatiu per tal que descobreixin llurs aptituds, i limitacions, i aprenguin a autogovernar-se i a desenvolupar totes les seves capacitats."

" L'Orientació psicopedagògica és el procés d'ajuda contínua a totes les persones, en tots els aspectes , amb l'objecte de potenciar la prevenció i el desenvolupament humà al llarg de tota la vida". Dins els diferents models d'orientació possibles, la nostra escola ha optat per un model integrador, que pugui donar resposta als objectius essencials marcats pels seu ideari i Projecte educatiu.

COM CONTACTAR AMB EL SERVEI?

Podeu telefonar a consergeria per concertar cita o demana-ho als professionals directament.