Coordinació família-escola

És un servei que ofereix l'escola en el que hi treballen diferents professionals (psicòleg, psicopedagog i logopeda), que atén a l'alumnat, a les famílies i al professorat en l'orientació educativa, emocional, psicopedagògica i acadèmica.

Com treballem amb l'alumnat?

 • Detecció i avaluació de les necessitats.
 • Seguiment i acompanyament dins l'aula de l'alumnat amb necessitats educatives especials (NESE).
 • Derivació i coordinació amb professionals i centres externs.
 • Exploració psicopedagògica.

Com treballem amb les famílies?

 • Atenció i assessorament familiar.
 • Devolució de l'exploració psicopedagògica.
 • Seguiment dels fills/es amb necessitats educatives especials (NESE).

Com treballem amb el professorat?

 • Assessorament en l'acompanyament de l'alumnat amb necessitats educatives especials (NESE).
 • Orientació en el disseny del pla individualitzat.
 • Proporcionar recursos materials per atendre la diversitat a l'aula.

Com atenem la diversitat?

Valorem les capacitats i dificultats de cada infant i jove tenint en compte el seu nivell maduratiu i el seu bagatge, per tal que cada alumne/a assoleixi les competències respectant el seu propi ritme.

Etapa 3-7 (Responsable Ariadna Rins)

 • Observacions a l'aula.
 • Acompanyament i seguiment a l'alumnat amb necessitats educatives especials.
 • Proporcionar pautes i recursos als docents.
 • Assessorament als docents en l'elaboració dels plans individualitzats en funció de les necessitats de l'alumne/a.
 • Grup d'afiançament de la lectura al segon curs de primària.

Etapa 8-11 (Responsable Anna Ruhí)

 • Observacions a l'aula.
 • Assessorament als docents en l'elaboració dels plans individualitzats en funció de les necessitats de l'alumne/a.
 • Proporcionar orientacions i recursos als docents.

Secundària (Responsable Mercè Fitó)

 • Codocència.
 • Grups d'alumnes amb Altes Capacitats (AACC).
 • Plans individualitzats en funció de les necessitats dels i les alumnes.
 • Atenció individualitzada: suport psicològic i pedagògic als alumnes i a les seves famílies prèvia sol·licitud de cita a la consergeria de l’escola.
 • Orientació acadèmica-personal: Amb un treball dirigit obertament als alumnes de 3r d’ESO dins del marc de l’assignatura Orientació a l’Èxit, i de forma puntual per a aquells/es alumnes que així ho demanin al departament d’orientació psicopedagògica.
 • Orientació en interessos professionals: Conjunt  d’activitats tant a secundària com a batxillerat (en coordinació amb tutors i caps d’estudi) destinades a trobar els estudis i professions que més s’adapten als interessos i personalitat de l’alumne/a.
 • Tasques de mediació entre iguals: Resolent, amb coordinació amb els tutors, problemes de convivència amb solucions pacífiques als conflictes.
 • Equip del Departament Psicopedagògic

  • Ariadna Rins (Etapa 3-7) dopip@claretbarcelona.cat
  • Anna Ruhí (Etapa 8-11) dopip@claretbarcelona.cat
  • Mercè Fitó (ESO - Batxillerat) psicologia.eso-bat@claretbarcelona.cat
 • Com contactar amb aquest servei?

  Podeu trucar a la Consergeria per concertar cita o demanar-ho directament als professionals a través d'un e-mail.