Protocol d'actuació en cas d'accidents

Davant el dubte sobre la gravetat d’un accident (cremades, cops, etc.) el professor/a que està a l’aula o a la vigilància del pati:

  1. Demanarà a algun alumne que avisi algun professor/a del centre per tal que se’n faci càrrec del grup-classe.
  2. Acompanyarà l’alumne/a que ha pres mal fins a la consergeria per tal d’aplicar el protocol d’actuació en cas d’accidents (en cas de que l’accident es produís en un laboratori l’atenció immediata es farà allà mateix seguint els protocols sanitaris pertinents)

A continuació:
 
Si és greu - requereix una actuació mèdica immediata- :

  1. S’avisarà al 061 o directament se’l traslladarà al centre hospitalari més proper (segons la gravetat podrà ser l’hospital més proper o al centre concertat per la mútua de l'escola).
  2. S’avisarà als pares comunicant-los el trasllat al centre mèdic, per tal que tan aviat com sigui possible hi acudeixin, se'n facin càrrec i es responsabilitzin de les actuacions mèdiques que puguin ser necessàries. Fins que no arribin els responsables de l’alumne, un professor/a restarà amb ell.
  3. L’encarregat de telefonar al 061 o a la família serà el professor/a que acompanya l’alumne o bé per delegació expressa, un altre professor o la conserge.

 
Si es lleu:
 
En cas que un alumne pateixi un accident lleu (ferides, cops, cremades, etc.) se’n farà la cura lleu al centre: hi haurà farmacioles a la consergeria, al gimnàs, als laboratoris i al despatx del Cap d’Estudis de Primària.

Seguidament, si l’accident es lleu, es podrà aplicar el protocol habitual sobre sortides de l’alumnat en horari escolar.
 
En cas que l’alumne/a es trobi malament en horari escolar, el/la professor/a que es trobi amb ell en aquell moment, trucarà a casa per tal d’informar de la situació als pares. Si es decideix que l’alumne/a ha d’anar a casa, en funció de l'edat i l'estat de l'alumne caldrà que els pares vinguin a buscar-lo.
 
En cas que els pares no puguin venir a buscar a l’alumne/a, el professor delegarà el cas a la direcció de l’escola.

*La Secretaria, o en la seva absència algun membre de l’equip directiu o de coordinació, serà l’encarregada de preparar la documentació que requereix el centre mèdic.