Preguntes freqüents

A continuació trobareu les respostes a aquelles preguntes més freqüents sobre la preinscripció i les característiques principals d’aquesta etapa:
 

 • Què podem fer si volem informació sobre el Batxillerat?

  Si teniu inquietuds o dubtes, o simplement voleu conèixer el Batxillerat de la nostra escola, no ho dubteu i poseu-vos en contacte amb nosaltres. Envieu-nos un correu a batxillerat@claretbarcelona.cat 

 • Quin és l’horari de les classes?

  Les classes al matí comencen a les 8:00h i finalitzen a les 13.30h. Un dia a la setmana, dimarts o dijous, l’alumnat finalitza les classes a les 14.30h. Els dilluns i dimecres hi ha classes a la tarda de 15.00h a 17.00h. La resta de tardes no hi ha classe.
   

 • Quines matèries optatives s’ofereixen?

  Donada l'àmplia oferta de la nostra escola i la voluntat de personalitzar l'itinerari de cada un dels alumnes, i la incertesa dels canvis de la selectivitat, us convidem a tenir una reunió per orientar-vos respecte quin és el millor itinerari per a vosaltres. 

  Envieu-nos un correu a: batxillerat@claretbarcelona.cat

 • Les famílies com participem?

  El repte d’educar als nostres alumnes, els vostres fills, necessita el treball conjunt, la coresponsabilitat, la implicació i la confiança tant de les famílies com de l’escola, així, el seguiment i acompanyament als alumnes inclou la participació en: 

  • Trobades amb les persones tutores, l’alumne i la família cada curs.
  • Reunions entre la persona tutora i les famílies de tot el grup, tres vegades en cada curs, per tal de conèixer la situació i evolució del grup, i marcar pautes comunes d’actuació.
  • Celebracions escolars de tots els membres de la comunitat educativa.
  • FEAC (Família Escola Acció Compartida), trobades per promoure la reflexió i el diàleg sobre temes educatius entre els pares i mares i els docents.
  • Col·laborar contínuament i constant amb l’AMPA de l’escola per funcionar alhora, famílies i docents, engegat i fent créixer conjuntament nous projectes.
  • Entenem l’escola com una comunitat d’aprenentatge on tots els seus protagonistes han de desenvolupar el seu paper per tal d’aconseguir l’objectiu comú.
    
 • Quins valors treballa l’escola?

  L’escola promou la formació integral dels alumnes d’acord amb una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món, i els prepara per a participar activament en la transformació i millora de la societat a través de l’assoliment d’uns valors comuns a totes les creences com el respecte, la pau, la solidaritat. Tota persona ha de sentir amb intensitat l’estima incondicional, sentir-se estimat pel fet d’existir. L’escola ha de ser un espai de llibertat i d’afecte on totes les persones desenvolupin al màxim totes les seves dimensions. La maduració de l’alumne en l’etapa de Batxillerat fa plantejar-se i poder respondre’s dues preguntes cabdals per a una vida plena i feliç: Qui i com vull ser jo? Quina finalitat vull donar a la meva vida?

 • Com s’incorpora la Tecnologia en el procés d’ensenyament-aprenentatge?

  La tecnologia és una eina imprescindible en la societat de la informació en què som, i no una finalitat. Així, cal aprendre a utilitzar-la en funció de les necessitats i del valor que aporti en cada moment. Totes les aules del centre disposen de Pissarra Digital Interactiva connectada a Internet per tal que els docents i l’alumnat puguin fer-ne ús en funció de la metodologia d’ensenyament-aprenentatge emprada. L’escola disposa, a més, de 4 aules amb ordinadors per treballar individualment o en grup.

  L’alumnat de 1r i de 2n de Batxillerat, dins del projecte AprenenTAC, utilitza a l’aula un dispositiu digital propi en els seus processos d’ensenyament-aprenentatge. Per a més informació consulteu l’apartat sobre el projecte AprenenTAC a la nostra web.

 • Quines mesures d’atenció a la diversitat s’apliquen?

  El nostre compromís és acompanyar els nois i noies en el seu creixement personal i acadèmic. Tot l’equip docent aplica un model d’atenció a la diversitat propi concretat en la diagnosi, la informació i l’aplicació de mesures concretes i el seu seguiment. L’alumnat que presenta alguna dificultat o trastorn d’aprenentatge se li aplica un protocol específic per ajudar-lo en el seu desenvolupament acadèmic i personal. 

  Per tal d’afavorir l’adaptació a l’etapa i al centre, les matèries de modalitat de 1r de Batxillerat es desdoblen per tal que els grups siguin d’uns 20-25 alumnes, permetent així una atenció més personal i propera i un seguiment individualitzat. Aquest seguiment permet atendre, també, a l’alumnat amb altes capacitats per tal que desenvolupi tot el seu potencial i competències a Batxillerat, i tingui la referència propera de la universitat, oferint i incitant a utilitzar les diferents opcions de col·laboració existents. 
  Per a més informació consulteu l’apartat sobre els premis a la nostra web.
   

 • Es considera l’anglès una matèria important?

  L’anglès és un pilar fonamental en l’educació dels alumnes avui en dia. Des d’aquesta premissa l’objectiu de l’escola és que el nostre alumnat sàpiga expressar-se en anglès amb fluïdesa i solvència, de manera natural, com un recurs més davant qualsevol recerca o transmissió d’informació oral o escrita. Per això l’escola complementa les activitats d’anglès amb el programa PAC (Programa d’Auxiliars de conversa), incorporant natius a les aules, que permeten treballar amb l’alumnat els aspectes relacionats amb la fluïdesa oral, i fer perdre la por a expressar-se en anglès correctament. Aquest programa, juntament amb la metodologia d’ensenyament-aprenentatge a partir del treball per webquests, l’elaboració de vídeos, l’exposició continuada de tasques, etc. dóna solvència en les exposicions en anglès que es realitzen externament, i una millora important en acabar el 2n de Batxillerat.

 • És fàcil l’accés als docents?

  Les persones tutores, i els docents responsables de cada matèria són molt propers tant per a les famílies com per a l’alumne. Són dos anys clau per al desenvolupament maduratiu i el creixement personal de l’alumne, requerint d’un clima de confiança i proximitat imprescindibles. L’atenció i l’acompanyament són pilars fonamentals de l’etapa i de l’escola. El contacte, la proximitat i la comunicació entre tutor i família permet el treball conjunt comú requerit. Aquest acompanyament es trasllada en cada matèria i en el suport davant l’ajuda que es requereixi en cada moment i situació. L’aula pretén ser un laboratori on alumne i docent creen el clima adequat de treball i de confiança. On es crearan vincles forts entre docent i alumne, on es viu i s’aprèn amb intensitat, on es reflexiona sobre experiències i situacions reals i d’actualitat. Ha de ser, també, un espai d’autonomia i de responsabilitat compartida on es fa recerca contínuament, i on es treballa tant individualment com en equip per resoldre les situacions plantejades.
   

 • És obligatòria l’assistència a classe?

  Sí. L’assistència a totes les activitats escolars és obligatòria. En cas contrari, l’escola contacta tot seguit amb la família per tal de fer el seguiment de la situació. L’assistència i la puntualitat són requisits bàsics i indispensables per a assolir un procés d’aprenentatge ferm i sòlid fonamentat en la responsabilitat individual, i en el desenvolupament d’hàbits que dotin a l’alumne de les competències i la maduració propis a l’edat.

 • El Treball de Recerca és individual?

  El Treball de Recerca és una oportunitat de realització i de creixement personal. Amb aquesta intenció el plantegem a l’escola. Es realitza, per tant, individualment, amb l’assessorament d’un tutor individual permetent desenvolupar habilitats, actituds i competències imprescindibles per al creixement personal i acadèmic. El procés explicatiu arrenca al novembre del 1r curs de Batxillerat, s’inicia a l’hivern del 1r curs, i s’acaba presentant una memòria escrita i exposant-lo oralment el treball abans de Nadal del 2n curs. Potenciem la cotutoria de persones i centres de prestigi i de referència en el seu àmbit, i la presentació dels Treballs als concursos plantejats pels centres universitaris. 
   

 • Hi ha sortides complementant les classes?

  El compromís que l’alumne del Batxillerat del col·legi Claret conegui en quin món està immers obliga a sortir i conèixer quin és l’entorn que té. Durant els dos anys de Batxillerat l’alumne coneix diferents institucions socials i professionals obrint-lo els ulls a la societat, la ciutat i el país. De la mateixa manera, portar a l’escola referents dels diferents àmbits que conformen la persona i els seus valors, i les destreses professionals és una constant.

 • Hi ha exàmens molt sovint?

  L’etapa disposa d’un sistema d’avaluació propi que afavoreix l’aprenentatge significatiu dels continguts. A 1r de Batxillerat el curs s’estructura en tres blocs d’avaluació, i a 2n de Batxillerat, de manera anàloga a moltes universitats, en dos semestres. A part d’altres eines d’avaluació, en acabar cada bloc es realitzen exàmens finals que recullen els continguts treballats en les matèries durant tot el bloc. L’alumnat es va habituant a estudiar amb volums d’informació cada vegada més grans, progressivament, i ha de prioritzar l’establir relacions entre els continguts davant un aprenentatge estrictament memorístic, així com aplicar els continguts en un entorn concret, acreditant un aprenentatge significatiu necessari i imprescindible. Al final de cada curs, l’alumne ha de realitzar exàmens globals de matèria. Aquest sistema permet arribar a Selectivitat havent entrenat en condicions similars prèviament i diverses vegades.
   

 • Es donen butlletes de qualificacions?

  El retorn de l’avenç de l’alumne és constant i sostingut, no només del seu resultat final, sinó també del procés. Per potenciar la responsabilitat de l’alumne en aquest procés d’aprenentatge les butlletes es lliuren a l’alumne, demanant que la família validi l’arribada de la comunicació. A 1r de Batxillerat s’elaboren 6 butlletes, una cada 5-6 setmanes, i a 2n de Batxillerat 4, una cada 2 mesos. En les butlletes es recull la valoració del procés i dels resultats obtinguts, així com recomanacions per tal de millorar el procés i, conseqüentment, els resultats.

 • Quin és el clima enter els alumnes i amb el docents?

  L’objectiu és crear un clima i un ambient de treball i de col·laboració a l’aula i fora d’ella, entre alumnes, i entre alumnes i docents. L’establiment de referents vàlids, i la reflexió associada, és necessari per al desenvolupament maduratiu propi de l’edat.
   

 • Es fa algun acompanyament inicial per a l’alumnat que s’incorpora a l’escola d’altres centres?

  L’acollida de l’alumnat que prové d’altres centres és molt senzilla i fàcil. Per als alumnes i per als docents és una situació habitual que es produeix anualment en iniciar el curs al setembre. Des de les matèries, i, en especial, des de les tutories es vetlla per tal que aquesta acollida sigui l’adequada, i refermi el grup d’alumnes de l’aula en els seus hàbits de convivència, de treball i de vida. El contacte entre escola i famílies que s’incorporen al centre és més estret i proper en aquest tram inicial del curs.
   

 • S’ajuda als alumnes a decidir els estudis posteriors al Batxillerat?

  La valoració de les variables immerses en el procés de selecció, l’elaboració d’un perfil professional, i establir un itinerari formatiu professional són diferents aspectes d’un dels pilars en les accions tutorials, procés en el que col·laboren els docents de l’etapa. El procés s’inicia a 1r de Batxillerat, mostrant persones i institucions amb valors i competències professionals de referència, i a 2n de Batxillerat arriba al seu punt àlgid. És en aquest últim curs quan s’intensifiquen les accions, tant a dins com a fora de l’escola, per assegurar el coneixement de la normativa, per conèixer les diferents opcions que existeixen, plantejar la millor opció per a cada cas, i poder ser al costat en el procés de decisió definitiva.
   

 • Quins serveis s’ofereixen?

  El col·legi disposa de:

  • Departament d’orientació psicopedagògica.
  • Biblioteca. Al servei de l’alumnat de 8.30h a 12.30h i de 16.00h a 19.00h (divendres de 15.00h a 19.00h). De 17.00h a 19.00h està també al servei de les famílies.
  • Servei de menjador de 13.30 a 15.00 hores.

  El menjar s’elabora a la cuina pròpia que disposa el col·legi. Es té una cura especial en tots aquells nois i noies que presenten alguna al·lèrgia o intolerància alimentaria, dissenyant menús especials per a ells.

 • S’ofereixen activitats extraescolars?

  Hi ha la possibilitat, en horari de migdia o a l’acabar les classes a la tarda, de realitzar diferents activitats extraescolars tant en l’àmbit cultural com en l’esportiu. Molts dels participants en aquestes extraescolars són els mateixos companys que trobem a l’aula, arrelats al barri, fet que permet continuar refermant els lligams entre ells i assolir una relació d’harmonia i d’amistat.
   

 • Quins passos he de seguir per preinscriure el meu fill o filla per cursar Batxillerat?

  Les famílies interessades, heu de posar-vos en contacte amb l’escola. Podeu enviar-nos un correu a secretaria@claretbarcelona.cat