Durant tot l’any es realitzen sortides i activitats per aprofundir en aspectes concrets de les matèries vinculats al seu currículum.