Contribuïm a l’educació dels alumnes del Col·legi Claret

Any rere any, a la reunió del Consell Escolar celebrada a l’inici de cada curs, a proposta del titular, es fa la rendició de comptes de les quantitats percebudes del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. És un fet constatat per tots els assistents del Consell Escolar i reconegut per la mateixa Administració de l’Estat que l’aportació que rebem les escoles concertades no cobreix les despeses que genera el funcionament de l’escola.

Per aquesta raó es va crear la Fundació Privada Claret-Educació, entitat sense afany de lucre, amb l’objecte de contribuir a pagar les despeses generades per tot l’alumnat i que són imprescindibles pel funcionament del Col·legi. Les quantitats aportades pels pares es poden desgravar  en la declaració de renda de cada any.  Aquesta Fundació està subjecta a la llei catalana de fundacions privades, i inscrita en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el nº 1707, amb data de 22 d’octubre de 2002. 

Per tal de facilitar el coneixement de les aportacions i les despeses de l’any 2022 us donem aquesta informació extreta de la rendició de comptes feta al Registre de Fundacions:

 • Personal Auxiliar (PAS):                                             42.539,94 €
 • Ajuts Formació Professionals:                                    8.522,45 €
 • Renting Pantalles Tàctils:                                          37.837,76 €

Ajuts Manteniment Escola:

 • Xarxa protecció cornisa: 3.734,18€
 • Mant Fibra Òptica: 7.986,00€
 • Mant Escola (neteja 50%): 187.159,90€
 • Prefire (mant. Incendis): 2.830,27€
 • Sogesa (manten Climat): 16.250,92€
 • Reforma 3ra. planta Batx.: 8.455.00€
 • Rep Sostre i reforma Banys: 26.726,89€
 • Compra instal. Termo: 738,29€                             253.881,45 €

Ajuts Immobilitzat

 • Switch Cisco (Inove):                                                     5.218,40 €

TOTAL:                                                                                   348.000.00 €

Només ens resta donar-vos les gràcies perquè amb el vostre ajut és possible continuar aquesta tasca educativa que està totalment orientada a la formació integral dels vostres fills i filles, alumnes nostres.

Atentament,

Josep Sanz                                               Jordi Canal
Representant de la titularita               Administrador