Reforç

Utilitzant un entorn de gamificació que motiva als alumnes i en millora la seva actitud davant dels reptes de l’aprenentatge, ens adaptem a les seves necessitats per a que millorin de forma significativa el seu rendiment escolar. Es realitzen proves periòdiques per situar en cada moment els alumnes en el seu nivell d’aprenentatge i orientem i guiem als pares per tal de coordinar el reforç amb el treball diari.
 
P5 - 1r - 2n E.P 
LECTO 
Dirigit a aquells alumnes que presenten dificultats en la lectoescriptura.
 
Horari: dilluns i divendres de 13,30 a 14,30. 
Preu: 60 € x 9 quotes mensuals. 
 
MATEMATICK 

Es promou l’adquisició i la millora de les habilitats en numeració, càlcul i raonament lògic a partir de l’ús de les noves tecnologies de la informació. Té la finalitat d’incrementar l’agilitat mental, millorar la concentració, mecanitzar les operacions matemàtiques i potenciar la comprensió de problemes de la vida quotidiana.

Horari: dilluns i divendres de 14,30 a 15,00. 
Preu: 30 € x 9 quotes mensuals.
 
 
3r - 4t - 5è - 6è E.P 
CLiE (Comprensió Lectora i Expressió)  

Destinat a aquells alumnes que vulguin reforçar i/o ampliar les estratègies de comprensió lectora i la producció i estructuració de textos escrits.  

Horari: dimarts i dijous 12,30 a 13,30 (5è i 6è).
           dimarts i dijous 13,30 a 14,30 (3r i 4t). 
Preu: 60 € x 9 quotes mensuals. 
 
ORTOGRAFICK 

Si el teu fill dubta a l’hora d’escriure, si fa molts errors ortogràfics, si li costa aprendre les normes d’ortografia; aquesta activitat és per a ell. Es pretén millorar l’ortografia de manera lúdica i amena, ajudats d’eines TIC. 

Horari: dimarts i dijous de 14,30 a 15,00. 
Preu: 30 € x 9 quotes mensuals. 
 
3r - 4t - 5è - 6è E.P i 1r ESO
ARITMATICK 

Destinat a alumnes que vulguin entrenar-se per millorar la resolució de problemes lògico-matemàtics. Aprendrem a organitzar i consolidar el raonament matemàtic, tot utilitzant els diferents procediments i mètodes de resolució de problemes. 

Horari: dilluns i divendres de 12,30 a 13,30. 
           dijous de 12,30 a 13,30 (Només 1r d'ESO) 
Preu: 60 € x 9 quotes mensuals.
  
A partir de 5è Primària - BATXILLERAT
[NOU] REFORÇ D'ANGLÈS
Si el vostre fill presenta dificultats per iniciar-se i avançar en la llengua anglesa, les nostres classes de reforç amb grups reduïts són la vostra millor opció!
Horari: 2 hores setmanals a convenir segons demanda. 
Preu: 60 € x 9 quotes mensuals.
 
ESO - BATXILLERAT 
TALLER DE TÈCNIQUES D’ESTUDI  

Ensenyament de tècniques i estratègies per aconseguir un aprenentatge significatiu, potenciar l’autonomia i millorar el rendiment en l’estudi.  

Horari: dijous de 12,30 a 13,30 / divendres de 15,00 a 16,00. 
Preu: 40 € x 9 quotes mensuals.  
  
Tutories individuals  

Classes particulars per alumnes d’Infantil, Primària, ESO i Batxillerat amb professors titulats, amb una àmplia experiència en l’atenció a la diversitat i assignats en funció de les assignatures a treballar, nivell dels alumnes i disponibilitat d’horaris. 

Horari: a convenir. 
Preu: 98€ x 9 quotes mensuals (1 hora setmanal). 
 
Equip docent

 

 

 

 

 

Mª Laura Llorens

Òscar Calle

Mireia Torras 

Laura Dauden

 

 

                 
  Mireia LLovet             Guillem Feito           Paula Miras             Vero Montiel     
 
 
 
 
Documents informatius