El nostre compromís la nostra oferta

El Batxillerat, la transició de la ESO a la Universitat, és una etapa de la vida decisiva: l’alumne ha de superar dificultats, obrir-se pas, i trobar els estudis superiors que s’ajustin més als seus interessos i capacitats; ha de trobar i afermar també les bases de la seva personalitat i l’escala de valors que el permetran moure’s en el món adult. És l’etapa de la seva maduració com a estudiant i com a persona.

És responsabilitat de l’alumne afrontar aquest procés i cal que la família aporti el seu recolzament constant i mesurat. Però és també una responsabilitat compartida amb el Col·legi. Aquí entra en joc l’oferta de cada Centre i el grau d’implicació en aquest procés.

Nosaltres, el C. Claret, oferim a l’alumne, per davant de tot,acompanyament, responsabilitat i compromís. El nostre objectiu, la nostra feina i els nostres esforços de cada dia, pretenen el progrés satisfactori de l’alumne, adequat a la seva situació personal de cada moment. La nostra oferta és simple i senzilla, i a la vegadasòlida i clara:

  • Un currículum (conjunt de matèries) que assegura la formació essencial de cada modalitat i estableix els fonaments per accedir a qualsevol dels estudis posteriors.
  • Un “clima” òptim, tant pel que fa a la convivència com a l’ambient de treball.
  • Una col·laboració mútua entre professors i alumnes, fruit de lapredisposició al treball i del compromís amb els objectius del Batxillerat.
  • Un equilibri entre l’ajut i l’exigència i serietat en la tasca diària de cada classe, per tal d’assolir un procés d’ensenyament-aprenentatge eficaç.
  • Una relació entre tots basada en el respecte, en la cordialitat i en l’afecte
  • Una flexibilitat en la tasca pedagògica del professorat, per tal d’adaptar-se a les característiques del grup i aconseguir unprogrés satisfactori.
  • Un sistema d’avaluació, que afavoreix l’assimilació constructiva dels continguts i promou un ritme de treball regular i autònom.
  • Un seguiment i acompanyament de l’alumne que contempla, conjuntament, el seu procés acadèmic i la seva maduració com a persona. Les observacions i la participació de l’equip de professors en el dia a dia i, molt especialment, el diàleg tutor/alumne/pares fan possible l’esmentat seguiment i acompanyament
  • Una tutoria que guia a l’alumne i al grup-classe en el seu trajecte, impulsant aquell “clima” òptim, aquella predisposició al treball i aquell compromís amb els objectius. Una tutoria que orientapersonalment dels sistemes d’organització de l’estudi i de les opcions posteriors que s’adapten millor a les seves característiques i interessos. Una tutoria que exigeix responsabilitats, però que dona suport i recolza davant les dificultats i angoixes.
  • Uns resultats molt satisfactoris. En l’aspecte acadèmic ho demostren les dades objectives (estadística de notes, premis obtinguts...) i la valoració personal dels nostres ex–alumnes de Batxillerat. En l’aspecte personal ho demostra tant el seu “fer” com el tracte que ofereixen dia a dia, la seva qualitat humanaque transmeten.