Les universitats estan integrades per escoles, facultats, departaments, instituts universitaris de recerca i pels altres centres o estructures necessaris per al desenvolupament de les seves funcions. Les escoles i les facultats són els centres encarregats de l’organització dels ensenyaments i dels processos acadèmics, administratius i de gestió conduents a l’obtenció dels títols oficials.

Els departaments són les unitats de docència i recerca encarregades de coordinar els ensenyaments d’un o diversos àmbits del coneixement en un o diversos centres, així com de donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat, entre d’altres.

Els instituts universitaris de recerca són centres dedicats a la investigació científica i tècnica o a la creació artística, poden ser constituïts per una o més universitats, o conjuntament amb entitats públiques o privades.

Consulta tots els estudis universitaris de Catalunya des del web EUC (Estudis Universitaris de Catalunya).