Són les proves d’accés a la Universitat, un requisit per a l’alumnat que té el títol de Batxillerat o equivalent per accedir a les universitats. És anònima i idèntica per a tothom i garanteix la màxima igualtat d’oportunitats a l’alumnat que s’hi presenta.

La qualificació de la fase general de les PAU, juntament amb la mitjana del Batxillerat, dóna ponderadament la nota d'accés per accedir a estudis universitaris. Aquesta nota d'accés té validesa indefinida.

La nota d'admissió per a cada títol de grau al qual vulgui accedir un estudiant tindrà en compte, a més d'aquesta nota d'accés, les notes de les matèries examinades en la fase específica, degudament ponderades.

En la convocatòria de la prova d’accés a la universitat PAU 2021 es mantindran les adaptacions adoptades en la convocatòria 2020.

Estructura, qualificació i nota d'admissió de les PAU

 • Estructura

  Les PAU s'estructuren en dues fases:

  1. Fase general obligatòria, que consta de cinc exercicis:

  1. Llengua catalana i literatura
  2. Llengua castellana i literatura
  3. Llengua estrangera
  4. Història
  5. Una matèria comuna d’opció a triar entre:
  • Llatí
  • Matemàtiques
  • Matemàtiques aplicades a les ciències socials
  • Fonaments de les arts

  2. Fase específica de caràcter voluntari:

  Pots examinar-te d’un màxim de tres matèries de modalitat d’entre les següents: 

  Anàlisi musical, Biologia, Ciències de la terra i del medi ambient, Cultura audiovisual, Dibuix artístic, Dibuix tècnic, Disseny, Economia d’empresa, Electrotècnia, Física, Fonaments de les arts, Geografia, Grec, Història de l’art, Història de la filosofia, Literatura castellana, Literatura catalana, Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Química i Tecnologia industrial.

  Les matèries comunes d’opció també poden ser objecte d’examen en la fase específica, sempre que no hagin estat triades a la fase general.

  Pel que fa a les ponderacions, la matèria comuna d'opció examinada en fase general també serà tinguda en compte per al càlcul de la nota d’admissió, sempre que la qualificació sigui igual o superior a 5.

  Les matèries examinades no han d’haver estat necessàriament cursades al batxillerat.

 • Qualificació

  La qualificació de la fase general (QFG) és la mitjana aritmètica dels cinc exercicis de què està composta. Cada un dels exercicis es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.

  És condició indispensable tenir una qualificació de la fase general  (QFG) igual o superior a 4 punts per poder optar a nota d'accés. La superació de la fase general tindrà validesa indefinida.

  La qualificació de la fase general de la PAU, juntament amb la mitjana del batxillerat, dóna ponderadament la nota d’accés per accedir a estudis universitaris. Aquesta nota d’accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida. Es considera que has superat la prova d'accés a la universitat si obtens una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general, és a dir:

  Nota d'accés = 0,6 QMB + 0,4 QFG

  QMB= qualificació mitjana de batxillerat

  QFG = qualificació de la fase general (sempre que aquesta sigui superior o igual a 4)

 • Nota d'admissió

  La qualificació de la fase específica configura la nota d’admissió.

  S’obté de cada matèria examinada per separat, qualificada amb una puntuació de 0 a 10 punts. Cada matèria es considerarà superada si s'obté una qualificació igual o superior a 5.

  La nota d'admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Cal, però, que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el grau per al qual es vol fer la preinscripció. Es calcula amb la fórmula:

  Nota d'admissió = Nota d'accés + a M1 + b M2

  M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d'admissió

  a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

Informació extreta de la pàgina del Canal d'Universitats: